ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Algemeen

Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Osteopathie Cremers sluit met haar patiënten.

 

Afspraken

In de patiënten agenda van Osteopathie Cremers leggen we afspraken vast. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je 24 uur van tevoren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doet u dat niet, dan hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.

 

BETALINGEN
 

Vergoedingen

Via de website van de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en de Nederlandse Osteopathie Federatie kunt u meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen. Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.

Indien uw verzekeraar niet in de lijst staat, informeer dan zelf bij uw zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij je in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Osteopathie Cremers, NVO en het NOF zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

 

Behandelkosten

Voor kosten van behandeling van kinderen ontvangen de wettelijke vertegenwoordigers de rekening. “Kinderen” zijn minderjarigen van 0 tot en met 12 jaar. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant of per pin te worden voldaan. In de praktijk en op onze website vindt u de actuele tarieven.

 

In gebreke blijven

Als de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur niet heeft betaald, bent u van rechtswege in verzuim. Osteopathie Cremers brengt de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij u in rekening over de periode dat de volledige betaling uitblijft.

 

Verzuimregeling

Als u verzuimt om na de in gebreke stelling geen betaling te verrichten, dan is Osteopathie Cremers gerechtigd verdere behandeling op te schorten. Daarnaast verrichten we behandelingen alleen nog tegen direct contante betaling. Met uitzonderling: als door de hoogte van de betalingsachterstand of door de aard van de verdere behandeling dit niet meer mogelijk is.

 

Incassomaatregelen

Daarna is Osteopathie Cremers gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen tegen u te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Met incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van u, de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

 

Registers

Osteopathie Cremers is geregistreerd bij de NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie)

 

VRAGEN & KLACHTEN

 

Regeling

Vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichtte behandeling(en), dient u binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Osteopathie Cremers te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt blijft overeind. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NOF, NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijk tekortkoming van Osteopathie Cremers (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

 

Klachtencommissie

Erkende osteopaten, zoals Osteopathie Cremers, staan geregistreerd bij de NOF. Het Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

 

Nederlandse Osteopathie Federatie
Beethovenlaan 17
1217 CG  Hilversum

Telefoon: (035) 621 00 84

Email: info@osteopathiefederatie.nl

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.